Vottediskusjon / Mitten Discussion

#plenum #gruppearbeid

Hvorfor:
Å gjøre diskusjon om til en lek på denne måten oppmuntrer tilbakeholdne studenter til å bidra i diskusjonen. Denne aktiviteten hindrer en eller to studenter i å dominere diskusjonen. image

Hvordan:

  • Foreleseren forteller studentene at de skal starte en diskusjon om en spesifikk sak eller problem, men de har bare lov til å bidra hvis de holder ‘‘diskusjonsvotten’’ (eller et lignende begrep som kosedyr).
  • Foreleseren begynner diskusjonen ved å kaste votten til en av studentene. Etter å ha bidratt til diskusjonen, kaster studenten votten til en annen student som så kommer med et bidrag. Den studenten kaster så votten til enda en annen student, og diskusjonen fortsetter på den måten inntil saken eller problemet har blitt tilstrekkelig utforsket.
  • Dersom en student kaster votten, men har ingenting å bidra med, kan han eller hun kaste votten til en annen. Studenten må derimot laste opp et relevant bidrag til emnets diskusjonsforum online ved et senere tidspunkt.
  • På slutten av vottekastingen, kan foreleseren spørre om det var noen som ikke fanget votten som fortsatt vil si noe.

NB! Aktiviteten kan være utfordrende i større klasser hvor studentene ikke kjenner hverandre, og føler at det ikke er trygt å snakke eller si sin mening i plenum. Ved å utføre aktiviteten think-pair-share i #plenum før kasting av votte kan hjelpe studentene med å øke aktivitetsnivået i denne øvelsen.


#plenary #group-collaboration

Why:
Gamifying the discussion in this way encourages reticent students to contribute to the discussion. This activity prevents one or two students from dominating the discussion.
image

How:

  • The instructor tells the students they are about to begin a discussion of a specific issue or problem, but they are allowed to contribute only if they are holding the “discussion mitten” (or a similar item such as a stuffed toy).
  • The instructor begins the discussion by tossing the mitten to one of the students. After contributing to the discussion, that student throws the mitten to another student, who also contributes. That student then throws the mitten to yet another student, and the discussion continues in this way until the issue or problem has been sufficiently explored.
  • If a student catches the mitten but has nothing to contribute, he or she can toss the mitten to someone else but then has to post a relevant contribution to the course’s online discussion forum at a later time.
  • At the end of the mitten throwing, the instructor can ask if there was anyone who didn’t catch the mitten who would still like to speak.

NB! This activity can be challenging in larger classes where students don’t know each other, and feel that it is safe to talk or voice their opinion in a plenary setting. Using the #plenary think-pair-share activity before tossing the ‘mitten’ to students may help increase the activity level in this exercise.