Gjensidig studentutspørring/ Reciprocal Peer Questioning

#plenum

Hvordan:
Foreleser kommer opp med spørsmålsstammer som:

 • “Beskriv … med dine egne ord”
 • “Hva betyr …”
 • “Hvordan ligner … og …”
 • “Forklar hvorfor … og hvordan …”
  osv.

Studentene lager detter spesifikke spørsmål fra de gitte stammene og kommer opp med deres egne svar.

Denne aktiviteten kan brukes i kombinasjon med aktiviteten Think-Pair-Share.


#plenary

How:
Instructor provides question stems such as:

 • “Describe … in your own words”
 • “What does … mean”
 • “How are … and … similar”
 • “Explain why … and how … ”
  etc.

Students then develop specific questions from the given stems and provide their own answers.

This activity can be used in combination with the Think-Pair-Share activity.