Sokratiske seminarer / Socratic Seminars

Hvorfor:
Formålet med et sokratisk seminar er å oppnå en dypere forståelse av ideer og verdier i en tekst. På seminaret stiller deltakerne systematisk spørsmål og undersøker problemstillinger og prinsipper relatert til det bestemte innholdet, og artikulerer ulike synspunkter.

 1. Det hjelper med utviklingen av kritisk tenkning.
 2. Det trener studentene å tenke raskt.
 3. Det gjør det nødvendig for studentene å komme forberedt ogvære oppmerksomme.

Denne læringsaktiviteten vil fungere best i et læringsmiljø der studentene er komfortable med å snakke i plenum. Les mer om aktiviteter i #fellesskap.

Hvordan:
1: Forbered studentene med forventninger til deltakelse før seminaret.
2: Gi studentene seminarspørsmål på forhånd. Tilby en blanding av obligatoriske og valgfrie seminarspørsmål.
3: Åpne seminaret med et round robin-spørsmål, en sekvens eller serier som involverer deltakelse fra alle i en gruppe.
4: Bli komfortabel med det ukomfortable.
5: Tilrettelegg, ikke dominer.
6: Gi tid til refleksjon etter seminaret:

 • Hva syntes du var det mest interessante med dagens seminar?
 • Hva syntes du var mest overraskende?
 • Var det noe som fikk deg til å endre mening eller tenke dypere? Hva, hvordan og hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hva bidro du med på dagens seminar? Vær spesifikk.
 • Hva kan du gjøre annerledes på vårt neste seminar? Vær spesifikk.

Kilder:


Why:
The objective of a Socratic Seminar is to achieve a deeper understanding about the ideas and values in a text. In the Seminar, participants systematically question and examine issues and principles related to a particular content, and articulate different points-of-view.

 1. It helps develop critical thinking skills.
 2. It trains students to think quickly.
 3. It makes it necessary for students to be prepared and attentive.

This learning activity will work best in a learning environment where students are comfortable to speak in public. Read more about #community activities.

How:
1: Prepare students with expectations for participation before the seminar.
2: Provide students with seminar questions in advance. Offer a mix of required and optional seminar questions.
3: Open the seminar with a round robin question, a sequence or series that involves the participation of everyone in a group.
4: Get comfortable with the uncomfortable.
5: Facilitate, don’t dominate.
6: Allow time for reflection after the seminar:

 • What did you find most interesting about today’s seminar?
 • What did you find most surprising?
 • Did anything make you change your mind or think more deeply? What, how, and why/why not?
 • What did you contribute to today’s seminar? Be specific.
 • What might you do differently at our next seminar? Be specific.

Sources: