Meningsoppstilling / Opinion Line-up

#plenum

Hvorfor:
Å få studentene til å skjønne sin posisjon i en sak i forhold til sine medstudenter, oppmuntrer dem til å tenke over og avklare sine grunner for å ha den meningen.
image

Hvordan:

  • Instruktøren introduserer et problem eller et scenario, eksempelvis som følgende: mens han kjøper dagligvarer, legger en hudlege merke til at en eldre mann som står ved siden av henne ser ut til å ha en kreftfremkallende føflekk i nakken; bør hun informere ham om denne bekymringen?
  • Instruktøren ber deretter studentene stille opp etter hvor de står i saken: den ene enden av klasserommet representerer “Ja, hun burde absolutt fortelle ham det,” den motsatte enden representerer “Nei, hun skal absolutt ikke fortelle ham det,” og mellomrommet i mellom representerer posisjoner som «Jeg er ikke sikker», «Det kommer an på», «Sannsynligvis ja», «Sannsynligvis nei» og så videre.
    – Når studentene er ferdige med å stille opp, ber instruktøren dem diskutere sin mening med de rundt seg. Alternativt ber instruktøren hver student om å gå sammen i par med en student som er «langt unna» for å diskutere deres motstridende meninger med hverandre.
    – For mer komplekse problemstillinger kan alle fire hjørner av et rom brukes til å representere ulike meninger.

#plenary

Why:
Getting students to discern their position on an issue in relation to their peers, encourages them to think about and clarify their reasons for holding that position.
image

How:

  • The instructor introduces an issue or scenario such as the following: while buying groceries, a dermatologist notices that an elderly man standing next to her seems to have a cancerous mole on the back of his neck; should she inform him of this concern?
  • The instructor then asks the students to line up according to where they stand on the issue: one end of the classroom represents “Yes, she should absolutely tell him,” the opposite end represents “No, she absolutely should not tell him,” and the space in between represents positions such as “I’m not sure,” “It depends,” “Probably yes”, “Probably no,” and so on.
  • Once the students have finished lining up, the instructor asks them to discuss their opinion with those around them. Or, alternatively, the instructor asks each student to pair up with a student who is “far away” to discuss their diverging opinions with each other.
  • For more complex issues, all four corners of a room can be used to represent varying opinions.