Kortutveksling / Index Card Pass

#plenum #gruppearbeid #fellesskap

Hvordan:

  • Gi hver student et kort. Be dem skrive ned et spørsmål de har fra en lesning, eller et spørsmål som er mer spesifikt for dine behov.
  • Studentene bytter deretter kort. Kortene sendes videre minst 4 ganger (eller mer). Hvis de får tilbake sitt eget kort kan de velge å beholde det eller sende det videre nok en gang.
  • Be studentene lage grupper på 3-4 stk. Hver student skal lese sitt kort og sammen skal gruppen velge ett kort de ønsker å ta opp. Deretter skal de diskutere mulige svar på spørsmålet.
  • Etter at studentene har hatt tid til å diskutere; velg noen spørsmål å diskutere i fellesskap.

Denne aktiviteten kan gjennomføres av en del av klassen, eller som grunnlag for en hel klasse. Det fungerer bra for alle klassestørrelser.


#plenary #group-collaboration #community

How:

  • Give each student an index card. Ask them to write down one question they have from a reading, or a question more specific to your needs.
  • Students then exchange cards, making at least 4 passes (or more!). If they get their own card back, they can keep it or they can make an extra pass.
  • Have students get in groups of 3-4. Each student should read their index card, and as a group pick one index card question they want to address. Students should then discuss possible answers to the question.
  • After students have had time to discuss, pick a few questions to discuss as a group.

This activity can run for just part of the class, or as the basis for an entire class. It works well for all class sizes.