Kontrovers / Controversy

#plenary #plenum #group-collaboration #gruppearbeid

Metode 1:
Del klassen inn i to eller flere grupper.
Be hver gruppe om 5 bevis, forklaringer eller argumenter for deres sak. Skriv disse på tavlen. Hvis en klasse kommer for raskt til enighet om en kompleks sak, spill djevelens advokat for å skape en kontrovers. Når dette er fullført, går gruppene sammen igjen for å komme med 5 utsagn som tilbakeviser den andre gruppens argumenter. Spør på slutten om noen studenter har ombestemt seg, og hvorfor.

Metode 2:
Del klassen inn i to eller flere grupper.
Du fungerer som moderator, og ber studenter fra den ene gruppen, og deretter den andre, om å støtte sin posisjon. Med faste intervaller, for eksempel 15 minutter, har studentene lov til å bytte gruppe hvis de har ombestemt seg. Eventuelt kan studentene da bli bedt om å argumentere for den andre siden. Til slutt oppsummerer moderator hovedpunktene for og imot. Ved å skape en kontrovers og tvinge frem interaksjon, oppmuntrer disse metodene alle studenter til å delta.


Method 1:
Divide the class into two or more groups.
Ask each group for 5 statements of evidence or argument for their case. Write these statements on the board. If a class comes too quickly to agreement on a complex issue, play devil’s advocate to create a controversy. When this is complete, the groups break off again to come up with 5 statements of rebuttal of the other team’s arguments. At the end ask if any students have changed their minds, and why.

Method 2:
Divide the class into two or more groups.
You act as a moderator, asking students from one group, then the other, to support their position. At set intervals, say 15 minutes, students are allowed to change groups if they have changed their minds. Optionally, the students can then be asked to argue for the other side. At the end, the moderator summarises the main points for and against. By creating a controversy and forcing interaction, these methods encourage all students to participate.