Idédugnad / Brainstorming

#plenum #fellesskap #gruppearbeid
image

Hvorfor:
Brainstorming kan være enkelt og nyttig innen alle fagområder, men det må brukes riktig for å være effektivt. Velg et strategisk tidspunkt i klassen din for idédugnad: for eksempel når du begynner på et nytt emne, eller bruk det som en gjennomgang på slutten av en forelesning. Bruk studentenes innspill til å bestemme tema å fokusere på i løpet av timen, for å identifisere mulige spørsmål, og for å vurdere studentenes nivå av forståelse og interesse for emnet ditt.

Hvordan:
• Bestem nøyaktig hvor mye tid du vil bruke på idédugnaden og overhold dette.
• Presenter studentene for et spørsmål eller problem som du vil høre deres ideer om: legg vekt på kvantitet fremfor kvalitet.
• For store klasser bør du bruke en ledetekst som ber om tentative svar i stedet for deklarative utsagn. For eksempel, “fortell meg hva du vet, har hørt eller har lest om dette emnet.” Dette gjør at studentene kan gi svar uten å måtte frykte å være “feil”.
• Bruk noen minutters stillhet for studentene til å skrive ned ideene sine før de deles.
• Godta studentenes innspill og organiser dem i logiske grupperinger, hvis det er relevant.
• Bruk bare to regler:
○ anerkjenne hvert tilbud ved å skrive det ned og
○ ikke tillat vurderinger av noen idé før brainstormingen er over (dette inkluderer dine vurderinger!).


#plenary #community #group-collaboration

Why:
Brainstorming can be simple and useful in all disciplines, but it must be used appropriately to be effective. Choose a strategic point in your class for brainstorming: for example, when beginning a new topic or at the end of a lecture as review. Use students’ input to decide on sub-topics to focus on during your class, to identify possible lines of questioning, and to assess students’ level of comprehension and interest in your topic.

How:
• Decide exactly how much time you’ll allot to the brainstorming and enforce it.
• Present students with a question or issue that you want their ideas: emphasize quantity over quality.
• For large classes you should use a prompt that asks for tentative responses rather than declarative statements. For example, “tell me what you know, have heard, or have read about this topic.” This allows your students to offer responses without having to fear being “wrong”.
• Use a few minutes of silence for students to write down their ideas before hearing them.
• Accept students’ input and organize it into logical groupings, if relevant.
• Apply only two rules:
○ acknowledge every offering by writing it down and
○ don’t allow judgements of any idea until brainstorming is over (this includes your judgements!).