Gallerivandring / Gallery Walk / Gallery of learning

#plenary #plenum #community #fellesskap

Hvorfor:
Denne aktiviteten er en måte å vurdere og glede seg over det studentene har lært i løpet av et studieløp.

Hva:
Denne diskusjonsteknikken lar studentene være aktive og engasjerte mens de går rundt om i klasserommet. De jobber sammen i små grupper for å dele ideer og respons på meningsfulle spørsmål, dokumenter, bilder, problemløsningssituasjoner eller tekster.

Bruk gallerivandring når som helst i en undervisningsøkt for å engasjere studentene i samtaler:

 • Etter lesing → for å diskutere ideer, temaer og karakterer
 • Etter laboratorieøkter for å diskutere funn og implikasjoner
 • For å undersøke historiske dokumenter eller bilder
 • Før introduksjon av et nytt tema for å se studentenes forkunnskap
 • Etter studentene har laget plakater eller andre typer prosjekter. Kan også gjøres før endelig innlevering - bruk da “jeg liker”, “jeg lurer på”, “neste steg”
 • For å generere ideer eller kladd

Hvordan:

1. Skrive:
Lag seks spørsmål eller forespørsler om det aktuelle studietemaet og skriv hvert enkelt på et stykke papir/kartong eller på en hvit tavle. Heng eller plasser spørsmålene eller ledetekstene på forskjellige steder rundt i klasserommet for å lage seks stasjoner. Bilder, dokumenter, problemer eller sitater kan også brukes.

2. Gruppere:
Del inn studentene i grupper på tre til fem studenter, avhengig av størrelsen på klassen. Gruppene bør starte på ulike stasjoner.

3. Begynne:
På deres første stasjon vil gruppene lese det som er lagt ut, og en referent skal skrive gruppens svar, tanker og kommentarer på arket eller tavlen. For at studentene skal ta individuelt ansvar kan du også la dem registrere sine egne svar i et skjema eller sette initialene sine under det de skrev. Å ha forskjellige fargede markører for hver student er også et alternativ.

4. Rotere:
Etter tre til fem minutter, la gruppene rotere til neste stasjon. Studentene leser og diskuterer forrige gruppes svar og legger til eget innhold. Gjenta til alle gruppene har besøkt hver stasjon. For å involvere alle gruppemedlemmer kan du la grupper bytte referent på hver stasjon.

5. Observere:
Som underviser er det viktig å overvåke stasjonene mens studentene gjennomfører. Du må kanskje også presisere eller gi hint hvis studentene ikke forstår eller feiltolker det som er lagt ut på stasjonen deres.

6. Reflektere:
La studentene gå tilbake til sin første stasjon for å lese alt som ble lagt til i deres første svar. Bring klassen sammen igjen for å diskutere det som ble lært og trekke endelige konklusjoner om hva de så og diskuterte.

Variasjoner:
Graffiti:
Elementene som legges ut rundt i rommet trenger ikke å være spørsmål, men kan være ideer eller konsepter, eller til og med matematiske problemer. Store papirark eller plakater henges på veggene i klasserommet. Studentene skriver svarene sine, tegner bilder og noterer tankene sine om det gitte emnet på graffitiveggen. Studentene oppfordres til å bruke fargede markører for å gjøre veggen interessant og identifisere hver students arbeid/svar.

Jeg liker, jeg lurer, neste steg:
Bruk et gallerivandrings-format for at studentene skal få tilbakemelding på arbeidet sitt. Heng opp studentarbeidsprodukter, som tegninger, visuelle representasjoner, plakatprosjekter osv. Studenter, individuelt eller i grupper, roterer rundt i rommet og gir tilbakemelding til skaperen av arbeidet. Studentene må registrere én ting de liker med arbeidet som vises, én ting de lurer på, og én ting skaperen kan gjøre som neste steg eller forbedre. Dette kan gjøres før arbeidet leveres inn, slik at man kan bruke tilbakemeldingene fra medstudentene til å forbedre produktene sine. Studentene kan skrive tilbakemelding på papir som er lagt ut ved hvert produkt, eller de kan bruke tre forskjellige fargede klistrelapper (en for hver kategori) for å skrive tilbakemeldingene sine og feste den direkte på studentproduktet for umiddelbar tilbakemelding.

Kilde: http://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/gallery-walk


Why:
This activity is a way to assess and celebrate what students have learned over a course of study.

What:
This discussion technique allows students to be actively engaged as they walk throughout the classroom. They work together in small groups to share ideas and respond to meaningful questions, documents, images, problem-solving situations or texts.

Use a Gallery Walk at any point in the lesson to engage students in conversation:

 • After reading → to discuss ideas, themes, and characters
 • After completing a lab to discuss findings and implications
 • To examine historical documents or images
 • Before introducing a new topic to determine students’ prior knowledge
 • After students have created a poster or any other type of display project, or even before they submit it for a grade, use I Like, I Wonder, Next Steps
 • To generate ideas or pre-writes

How:
1. Write:
Create six questions or prompts about the current topic of study and write each one on a piece of chart paper or on a white board. Hang or place the questions or prompts in various places around the classroom to create six stations. Images, documents, problems, or quotes may also be used.

2. Group:
Group students into teams of three to five students, depending on the size of the class. Each group should start at a different station.

3. Begin:
At their first station, groups will read what is posted and one recorder should write the group’s responses, thoughts, and comments on the chart paper or white board. For individual student accountability, you may also have the students record their own responses on a worksheet or put their initials below what they wrote. Having different colored markers for each student is also an option.

4. Rotate:
After three to five minutes, have the groups rotate to the next station. Students read and discuss the previous group’s response and add content of their own. Repeat until all groups have visited each station. To involve all group members, you can have groups switch recorders at each station.

5. Monitor:
As the teacher, it is important to monitor the stations while the students participate. You may also need to clarify or provide hints if students don’t understand or misinterpret what is posted at their station.

6. Reflect:
Have students go back to their first station to read all that was added to their first response. Bring the class back together to discuss what was learned and make final conclusions about what they saw and discussed.

Variations:
Graffiti:
The items posted around the room do not have to be questions but can be ideas or concepts or even math problems. Large sheets of paper or chart paper are placed on the walls of the classroom. Students write their responses, draw pictures and record their thoughts on the given topic on the graffiti wall. Students are encouraged to use colored markers to make the wall interesting and to identify each student’s work/response.

I Like, I Wonder, Next Steps:
Use a Gallery Walk format for students to get feedback on their work. Hang student products, such as drawings, visual representations, poster projects, etc. Students, individually or in groups, rotate around the room and provide feedback to the creator of the work. Students are required to record one thing they like about the work displayed, one thing they wonder about it, and one thing the creator could do next or improve. This can be done before work is submitted to the teacher so that students may use their classmates’ feedback to improve their products. Students can write feedback on chart paper posted by each work, or they can use three different colored sticky notes (one for each category) to write their feedback and stick it directly onto the student product for instant feedback.

Source: http://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/gallery-walk