Énsetningssammendrag / One-sentence Summary

#plenary #plenum #skills-practice #ferdighetstrening #group-collaboration #gruppearbeid

Hvorfor:
Dette er en aktivitet som kan skrives i klassen og som ikke trenger å bli karaktersatt. Denne øvelsen forbedrer ikke bare forståelsen, men også skriveferdigheter, og kan gi deg verdifulle skriftlige tilbakemeldinger. Gjennomført i slutten av en time, kan énsetningssammendraget være en god gjennomgang av materialet som nettopp er blitt dekket. I starten av en time kan studenten gjennomgå materialet som tidligere er blitt dekket, noe som kan tjene som et utgangspunkt for dagens forelesning. Énsetningssammendraget kan også brukes for å forbedre generelle skriveferdigheter. Illustration of a pen

Hvordan:

  • Målet er at studentene skal angi hovedpoenget av en hel eller en del av en forelesning med begrenset mengde skriving.
  • Velg en nylig problemstilling som er blitt dekket, og i forhold til problemstillingen så svar på følgende spørsmål så raskt som mullig foran studentene dine: “hvem gjorde det mot hvem, når, hvor, hvordan og hvorfor?”. Gjør om svarene dine til grammatiske setninger.
  • Kunngjør et annet, lignende tema for studentene dine, og gi dem omtrent fem minutter til å produsere deres egne énsetningssammendrag.
  • Samle disse for å finne ut om studentene gjenkjente nøkkelpunktene av forelesningen. En valgfri utvidelse er å la studentene dele det de har skrevet med personen ved siden av dem - ha noen minutter med stillhet for lesing og formulering av kommentarer, så legg til noen minutter for diskusjon i par før oppsummeringene diskuteres i plenum.

Why:
This is one possible ungraded written in-class activity. This exercise not only enhances comprehension, but also writing skills, and can provide you with valuable written feedback. Used at the end of the class, the one-sentence summary can be a good review of material just covered. At the beginning of the class, it can review material covered previously and serve as a starting point for the lecture of the day. The one-sentence summary can also be used in its own right to enhance general writing ability.
Illustration of a pen

How:

  • The objective is for students to state the major point of an entire lecture or section in a limited amount of writing.
  • Select a recent issue covered in class, in relation to that issue, answer the following questions as quickly as possible in front of your students: “who did what to whom, when, where, how, and why?” and turn your answer into a grammatical sentence.
  • Announce another, similar topic to your students and give them five minutes or so to produce their own one-sentence summaries.
  • Collect these to determine if students recognized the key points of the lecture. One optional extension is to have students swap with the person next to them – have a few minutes’ silence for reading and formulation of comments, then a few minutes of discussion in pairs before discussing the summaries as a class.