Dotmokratisk stemming / Dotmocracy Voting

#plenary #plenum #community #fellesskap #group-collaboration #gruppearbeid

Hvorfor:
Dette er en flott aktivitet å bruke etter idédugnad for å vurdere klassens interesser, og fokusere på et av problemene/temaene studentene belyste mer i dybden, i løpet av timen.

Hvordan:
• “Dotmocracy”, eller dotmokrati, er en teknikk for å stemme og gjenkjenne nivåer av enighet blant en gruppe mennesker.

• For eksempel, i en gruppediskusjon, kan ulike potensielle strategier for å håndtere et bestemt problem foreslås. En måte å få tilgang til individuelle meninger om hvert av disse alternativene på en ikke-truende måte er å skrive alle alternativene på store papirark og sette disse papirarkene på veggen.

• Bruk et digitalt avstemningsverktøy (f.eks. Mentimeter) for å vurdere gruppens mening som helhet. Alternativt kan du la studentene bruke prikk-klistremerker eller markører for å legge til et hakemerke eller prikk som deres “stemme” på hvert alternativ/mening som presenteres.

Kilde: http://dotmocracy.org/


Why:
This is a great activity to use after brainstorming to assess the interests of the class and focus on one of the issues students highlighted in greater depth later on during the class.

How:
• Dotmocracy is a technique for voting and recognizing levels of agreement among a group of people.

• For example, in a group discussion, five potential strategies for dealing with a particular problem might be suggested. One way of accessing individual opinions on each of these alternatives in a non-threatening fashion is to write all of the options on large sheets of paper and put these sheets of paper on the wall.

• Use a digital polling tool (e.g. Mentimeter) to visually assess the opinion of the group as a whole. Alternatively, let students use dot-stickers or markers students to add a checkmark or dot as their “Vote” on each option/opinion presented.

Source: http://dotmocracy.org/