Debatt / Debate

#plenary #plenum #community #fellesskap #group-collaboration #gruppearbeid

Hvorfor:
En debatt er en god måte å oppmuntre til klassedeltakelse i store grupper uten å miste kontrollen, og debatter kan fungere innen hvilker som helst fagområde – ikke bare samfunnsvitenskap. De kan dukke opp spontant i klasserom og undervisning, men gjennomføres best med planlegging.

Hvordan:
• Det første trinnet er å beskrive bakgrunnskonteksten og forklare hvorfor dere har en debatt.
• Bestem deretter de to (eller flere) sidene av debatten og grupper klassen fysisk etter synspunkter. For eksempel er personene som sitter på høyre side av rommet for et konsept, mens personene på venstre side er imot det.
• For store grupper bør du la talerne rekke opp hendene, mens du er ordstyrer. Debatten vil nok gå sakte i starten, men intensiteten vil ta seg opp.
• Du, som moderator, kan stille provoserende spørsmål, men ikke gi dømmende uttrykk for noen synspunkter (i hvert fall ikke før etterpå!).
• Etter 10 til 15 minutter med debatt, avslutter du debatten og reflekterer over det som ble sagt.
• Ideer og konflikter fra debatten kan lede inn i forelesningen. Du kan bruke disse til å gjennomgå forelesningskonsepter, for å avslutte timen, eller lage en diskusjon til neste time.

Kilde: Activities for Large Classes | Centre for Teaching Excellence


Why:
A debate is a good way to encourage class participation in large groups without losing control, and they can work in any discipline – not just the social sciences. They can emerge spontaneously from classroom material but are best used with planning.

How:
• The first step is to describe the background context and explain why you are having a debate.
• Then decide on the two (or more) sides to the debate and physically group the class according to points of view. For example, the people sitting on the right-hand side of the room are for a concept, while the people on the left-hand side are against it.
• For large groups, you should have speakers raise their hands while you moderate. The debate will probably start slowly at first, but the intensity will pick up.
• You, as moderator, can ask provocative questions, but don’t express judgement on any point of view (at least not until afterwards!).
• After 10 to 15 minutes of debating, end the debate and reflect on what was said.
• You can use ideas and conflicts from the debate to lead into your lecture, review lecture concepts to end the class, or make a segue to your next class.

Source: Activities for Large Classes | Centre for Teaching Excellence