Tekstlesing i grupper / Group Text Reading

Hva:
Denne aktiviteten gir studentene mulighet til å øve på kommunikasjonsferdighetene sine.

Decorative image

Hvorfor:
Denne aktiviteten kan hjelpe studentene til å føle at teksten er mer håndterlig. Den kan også modellere for studentene hva de bør gjøre når de leser en tekst.

Hvordan:

 • Velg en “vanskelig” tekst eller utdrag. Del den store teksten opp i 1-2 avsnitt.
 • Del studentene inn i grupper på 2-4. Gi hver gruppe studenter ulike deler av teksten/utdraget.
 • Gi studentene tid (~15-20 minutter) til å lese gjennom og diskutere sin del av teksten. Hvis mulig, gi studentene veiledende spørsmål som:
  • Hva skjer i denne delen?
  • Hva er det viktige take-away-punktet?
  • Hva kan være viktig for meg å vite senere?
 • Ta klassen sammen igjen. Hver gruppe (begynner med første del av teksten) presenterer sin del for klassen.
 • Når studentene er tilstede, skal instruktøren skrive/tegne på tavlen, korrigere og legge til studentenes svar, og gi eksempler etter behov for å hjelpe til med å knytte konseptene sammen.

What:
This activity provides an opportunity for students to practice their communication skills.

Decorative image

Why:
This activity can help the students feel like the text is more manageable. It can also model to students what they should be doing when reading a text.

How:

 • Select a ‘”difficult” text or passage. Break the large text up into 1-2 paragraph sections.
 • Break students up into groups of 2-4. Give each group of students a different section of the text/passage.
 • Give the students time (~15-20 minutes) to read through and discuss their section of the text. If possible, give students guiding questions such as:
  • What is happening in this section?
  • What is the important take-away point?
  • What might be important for me to know later?
 • Bring the class back together. Each group (starting with the first part of the text) presents their section to the class.
 • As students present, the instructor should write/draw on the board, correct and add to student responses, and provide examples as needed in order to help tie the concepts together.