Studentens arbeidstimer per 7.5 stp

Studenten skal bruke mer tid på et emne enn underviserne.

Derfor er det nyttig å tenke over hvor mange timer man kan forvente at studentene jobber per semester, når man designer et emne.

Slik blir studiene overkommelig, og vi overlater ikke til studentene å prioritere bort læringsinnhold og aktiviteter som ikke er mulig å gjennomføre med tilstrekkelig oppmerksomhet og grundighet.

Det er like aktuelt å tenke motsatt – at vi er sikre på at vi planlegger læringsinnhold og læringsaktiviteter som gir studentene et læringstrykk som gir dem en meningsfull og relevant studietid. NTNU sine studenter er ambisiøse og læringsvillige, og de har satset sine beste år på oss.

I forbindelse med SALSA-metodikken for emnedesign, viser vi til tallet 200 timer per emne på 7.5 studiepoeng. Dette inkluderer studentenes egenstudier, ferdighetstrening, forelesning, gruppearbeid og andre aktiviteter som gjennomføres som del av et emne. Det vil si at obligatoriske innleveringer, hjemmeeksamener, andre aktiviteter som legges til grunn for karakter, og eventuell sluttvurdering også skal tas med i totalen.

Det er altså ikke underviserens arbeidstid tallet 200 viser til. Men valg av undervisnings-, lærings-, veilednings- og vurderingsaktiviteter vil påvirke timeregnskapet, og med ulik vekting av timene som brukes kan det bli utfordrende å treffe perfekt slik at både studenter og undervisere har akkurat passe varierte, engasjerende og overkommelige arbeidsdager.

Hvor har vi så fått tallet 200 fra?
Noen kilder:
Studieplaneveilederen til NTNU har en lang utgreiing:
Studentenes samlede arbeidsinnsats fordeles på en rekke aktiviteter som for eksempel forelesninger, veiledning, oppgaveseminar, kollokviegrupper, praksis, laboratoriearbeid, selvstendig arbeid (litteraturstudier, oppgaveløsning, diskusjoner med mer), og eksamensgjennomføring. Basert på dette, anslå fordeling av tidsbruk mellom timeplanfestede læringsformer, ikke-timeplanfestede læringsformer, og egeninnsats / selvstudium. Dette gjelder pr uke og/eller pr studieår. Studieåret er fastslått til ti måneder jf. uhl. § 3-8 (1). Studieprogram ved NTNU bygger på at et studieår utgjør minimum 1500 timers og normalt ikke mer enn 1800 timers arbeidsinnsats for studentene. Studieåret er fastsatt til 40 uker og en fulltids utdanning gir 60 studiepoeng pr år. Brutt ned betyr dette følgende for studentenes forventede gjennomsnittlige arbeidsinnsats (enkelte emner og enkelte studier kan ha høyere krav til studentene):

  • 40-42,5 timer pr uke (gjennomsnitt for studieåret)
  • 26-29 timer pr studiepoeng (gjennomsnitt for studieåret)
  • En -1- ukes arbeid tilsvarer ca. 1,5 studiepoeng
  • Et emne på 7,5 studiepoeng tilsvarer ca. 5 uker arbeid.

NTNU Videre skriver at «Et kurs på 7,5 studiepoeng er beregnet til om lag 200 arbeidstimer, og tilsvarer 25 % av et fulltidsstudium»

1 Like