Kumulativ / Cumulative Brainstorming

Hvorfor:
Denne samarbeidsaktiviteten fremmer dyp læring ved å oppmuntre studentene til å bygge på eller kritisere hverandres ideer.

Decorative element

Hvordan:

 • Instruktøren skriver ulike tema, spørsmål eller problemstilling på fire eller fem store ark, og henger deretter disse arkene rundt i klasserommet.
 • Instruktøren ber studentene danne grupper på omtrent fem medlemmer hver.
 • Hver gruppe går til et annet ark og i tre eller fire minutter noterer de ned noen ideer knyttet til problemet som er skrevet på det.
 • Hver gruppe roterer deretter rundt til neste ark, og de noterer ned ideene sine angående dette problemet. De kan legge til nye ideer, de kan foreslå motpunkter til ideene skrevet av den forrige gruppen, eller de kan støtte en idé skrevet ned av den forrige gruppen ved å sette en hake ved siden av den.
 • Gruppene fortsetter å rotere fra ark til ark til hver gruppe har kommentert alle sakene.
 • Hver gruppe går deretter tilbake til sitt originale ark og vurderer eller syntetiserer det som er skrevet der.
 • Et medlem fra hver gruppe rapporterer tilbake til klassen som helhet.

Organisering i små grupper:
Kumulativ brainstorming kan også gjøres i små grupper. Hver student i gruppen noterer ned en idé som gjelder et annet problem eller tema. Hver student leverer deretter papirarket sitt til studenten til venstre (med klokken), som legger til en idé eller kommentar på papirarket de nettopp har mottatt. Dette fortsetter til alle studentene har kommentert alle arkene.


Why:
This collaborative activity promotes deep learning by encouraging students to build on or critique each other’s ideas.

Decorative element

How:

 • The instructor writes a different issue, question, or problem onto four or five large sheets of paper, and then hangs those sheets around the classroom.
 • The instructor asks the students to form groups of about five members each.
 • Each group goes to a different sheet of paper and for three or four minutes they jot down some ideas pertaining to the issue that is written on it.
 • Each group then rotates around to the next sheet of paper and they jot down their ideas pertaining to that issue. They can add new ideas, they can propose counterpoints to the ideas written by the previous group, or they can endorse an idea written down by the previous group by putting a check mark beside it.
 • The groups keep rotating from sheet to sheet until each group has commented on all the issues.
 • Each group then returns to its original sheet and assesses or synthesizes what has been written there.
 • A member from each group reports back to the class as a whole.

Small group organization:
Cumulative brainstorming can also be done in a small group: each student in the group jots down an idea pertaining to a different problem or issue. Each student then hands their sheet of paper to the student on the left (clockwise), who adds an idea or comment to the sheet of paper they have just received. This continues until all the students have commented on all the sheets.