Virtuelle introduksjoner / Virtual Introductions

image

Hvorfor:
Lar studenter bli kjent med hverandre når det gjelder interesser og motivasjon knyttet til emnet/semesteret, gjør det lettere for studentene å delta i diskusjoner med klassekameratene både på nett og på campus.

Hvordan:

  1. Sett opp et diskusjonsforum hvor studentene introduserer seg selv. Dette kan være helt åpent eller strukturert (f.eks. "introduser deg selv ved å oppgi navnet ditt, studiet ditt, hvilket år du går, hvor du er fra/hvor du bor nå, hva du vil gjøre etter universitetet).
  2. Instruktører kan deretter bruke denne informasjonen til å dele studentene inn i like eller ulike grupper og/eller referere til studentenes fremtidige yrker når de knytter kursinnhold med faglige anvendelser av materialet.

Why:
Letting students get to know each other better in terms of interests and motivation related to the course/semester makes it easier for students to engage in discussions with their classmates both online and on-campus.

How:

  1. Set up a discussion forum where students introduce themselves. This can be completely open-ended or structured (e.g., Introduce yourself by stating your name, your major, what year you are in, where you are from/where you live now, what you want to do after university).

  2. Instructors can then use this information to group students into similar groups or dissimilar groups and/or refer to students’ future occupations as they make connections between course content and professional applications of the material.