Turtaking / Complete turn taking

#gruppearbeid #group-collaboration

Hvorfor:
En fordel med denne aktiviteten er at den lar studentene snakke uavbrutt. Det lar også studentene jobbe gjennom noen av sine problemer, spørsmål eller bekymringer med teksten sammen.

Hvordan:

 • Hver student bør bli bedt om å ta med et par spørsmål til klassen. Dette kan enten være spørsmål for å avklare, problemer de tror ble stående uløst, eller ideer eller posisjoner som ennå ikke er vurdert.
 • La hele klassen plassere seg i en sirkel. Alternativt kan studentene være i små og mellomstore grupper (på 4-8).
 • En student leser et spørsmål høyt.
 • Studenten til venstre for dem har deretter ett minutts uavbrutt tid til å snakke og komme med sine tanker. Denne personen signaliserer at de er ferdige med å snakke ved å si “OK, jeg er ferdig.”
 • Deretter er det den neste personen til venstre sin tur. Den har ett minutts uavbrutt tid til å snakke, og signaliserer at de er ferdige ved å si «OK, jeg er ferdig». Til slutt går turen til den tredje studenten til venstre, etter samme mønster.
 • Etter at tre personer har hatt en sjanse til å snakke, åpnes samtalen for hele gruppen for to minutters diskusjon.

Den neste studenten får stille et spørsmål, og denne syklusen fortsetter.


Why:
A benefit of this activity is that it allows students to speak uninterrupted. It also allows the students to work through some of their issues, questions or concerns with the text together.

How:

 • Each student should be asked to bring a couple of questions to class. These can either be questions to clarify, issues they think were left unresolved, or ideas or positions not yet considered.
 • Have the entire class arrange themselves in a circle. Alternatively, students can be in small-medium size groups (4-8 students).
 • One student reads a question aloud.
 • The student to their left then has one minute of uninterrupted time to speak and give their thoughts. This person signals that they are done speaking by saying, “OK, I’m done.”
 • The next person to the left goes, has one minute of uninterrupted time to speak, and signals they are done by saying, “OK I’m done.” Finally, the third student to the left goes, following the same pattern.
 • After three people have had a chance to speak, the conversation is opened up to the whole group for two minutes of discussion.

The next student gets to ask a question, and this cycle continues.