Tre ting til felles (spill) / Three Things in Common Game

Illustration of paint brushes with different paint colors

Hvorfor:
Denne aktiviteten lar studentene lære mer om hverandre.

Hvordan:

  1. Be alle om å skaffe seg en partner (helst noen de ikke kjenner godt).
  2. Hvert par har tre minutter på seg til å oppdage tre ting de har til felles. De kan ikke være åpenbare ting man kan oppdage uten å ha en samtale (f.eks. “Vi er begge i dette rommet” eller “Vi har begge briller”). Samtalen må gå dypere.
  3. Etter tre minutter, annonser at tiden er ute og be folk om å melde seg frivillig for å dele ut noe de har lært.

Dette spillet gjøres vanligvis stående, men hvis det er en spesielt sjenert eller reservert gruppe, kan du senke innsatsen ved å la folk bli sittende.


Why:
This activity lets students learn more about each other.

How:

  1. Ask everyone to get a partner (preferably someone they don’t know well).
  2. Each pair has three minutes to discover three things they have in common. They can’t be obvious things one could discover without having a conversation (e.g. “We’re both in this room” or “We’re both wearing glasses”). The conversation has to go deeper.
  3. After three minutes, call time and ask people to volunteer to share out something they learned.

This game is usually done standing, but if it’s a particularly shy or reserved group, you can lower the stakes by letting people remain seated.