Samarbeidende respons / Collaborative Response

Hvorfor:
Å bruke et avstemningsverktøy for å vise studentenes svar kan fremme en bedre oversikt over temaene som dekkes. Diskusjon og refleksjoner i mindre grupper (3-5 studenter) kan bidra til læringsprosessen og også hjelpe studentene å beholde informasjon lenger.

Hvordan:
Studentene kartlegger hvordan konsepter, ideer eller teorier henger tematisk sammen på en visuell måte. Eventuelle hull kan være nyttig inspirasjon for diskusjoner enten på gruppenivå. Grupper kan gjøre dette for å gjennomgå tidligere arbeid, eller det kan hjelpe dem med å kartlegge ideer til prosjekter og oppgaver.

Mulige verktøy:
https://www.mentimeter.com/


Why:
Using a polling tool to showcase student responses can promote a better overview of the topics covered. Discussion and reflections in smaller groups (3-5 students) can add to the learning process and also help students retain information longer.

How:
Students map out how concepts, ideas or theories are thematically related in a visual manner. Any gaps can be useful inspiration for discussions either on a group of class level. Groups can do this to review previous work, or it can help them map ideas for projects and assignments.

Possible tools:
https://www.mentimeter.com/