Samarbeidende konseptkartlegging / Collaborative Concept Mapping

Illustration of post-it notes

Hvorfor:
Samarbeidende konseptkartlegging er en fin måte for studentene å gå bort fra sine individuelle perspektiver. Et konseptkart kan forsterke konsepter lært utenom klassen og bygge sammenhenger mellom ulike emner.

Hvordan:
Studentene kartlegger hvordan konsepter, ideer eller teorier henger tematisk sammen på en visuell måte. Eventuelle hull kan være nyttig inspirasjon for diskusjoner enten på gruppenivå. Grupper kan gjøre dette for å gjennomgå tidligere arbeid, eller det kan hjelpe dem med å kartlegge ideer til prosjekter og oppgaver.


Why:
Collaborative Concept Mapping is a great way for students to step away from their individual perspectives. A concept map can reinforce concepts learned out of class and build connections between various topics.

How:
Students map out how concepts, ideas or theories are thematically related in a visual manner. Any gaps can be useful inspiration for discussions either on a group of class level. Groups can do this to review previous work, or it can help them map ideas for projects and assignments.