Puslespill / Jigsaw

Hva:
Puskespill (Jigsaw) er en samarbeidende gruppeaktivitet der studentene er gjensidig avhengige for å oppnå et felles mål.

Decorative jigsaw image

Hvordan:

  1. I del én får hver gruppe ulike ledetekster. Gruppemedlemmene blir eksperter på den forespørselen og lager et gruppesvar.
  2. I del to dannes nye grupper; består av studenter fra ulike ekspertgrupper. Hver student i den blandede gruppen forventes å lære de andre gruppemedlemmene deres raske svar fra deres forrige gruppe, “ekspertgruppe”. De blandede gruppene fullfører deretter en ny oppgave.

Suksessen til gruppen avhenger av hver enkelt og krever derfor engasjement fra individuelle studenter.

Kilde:
Kent State University


What:
Jigsaw is a collaborative group activity in which students are interdependent to achieve a common goal.

Decorative jigsaw image

How:

  1. In part one, each group is provided a different prompt. The group members become experts on that prompt and create a group response.
  2. In part two, new groups are the formed; comprised of students from different expert groups. Each student in the intermixed group is expected to teach the other group members their prompt-response from their previous group, “expert group”. The intermixed groups then complete a new task.

The success of the group depends on each individual and therefore prompts engagement from individual students.

Source:
Kent State University