Portrettgalleri / Portrait Gallery

image

Hvorfor:
Portrettgalleri er en energisk og morsom icebreaker-aktivitet som får deltakerne til å samhandle ved å la gruppen tegne portretter av hvert medlem i samarbeid. Aktiviteten bygger gruppefølelse fordi den resulterer i at hver deltaker får et portrett tegnet av seg selv av de andre medlemmene i gruppen, sammen. Den gir også et fargerikt visuelt resultat i de ferdige portrettene som kan legges publiseres eller utstilles i rommet.

Tidsramme: 30-60 min.
Gruppestørrelse: 2 - 40+
Tilretteleggingsnivå, fasilitering: Begynner
Komfortsone: Trygg
Materialer: A4-papir, kartong, lerett eller digitale tegneverktøy

Hvordan:

  1. Del gruppen inn i to like store deler, kall dem gruppe A og gruppe B. Gruppe A danner en indre sirkel, med fjeset vendt utover; gruppe B danner en ytre sirkel med fjeset vendt innover. Hver person i gruppe A bør stå overfor en person i gruppe B.
  2. Deltakerne i gruppe A, den indre sirkelen, er motivene i portrettene. Gruppe B er kunstnerne. Forklar at gruppe B skal tegne for gruppe A. Hver deltaker i gruppe B bør ha papir og tegnesaker og begynne med å skrive navnet til motivet på toppen av arket. Det bør være mange forskjellige farger på tegnesakene, og de bør være så tykke som mulig.
  3. Når aktiviteten starter begynner kunstnerne i gruppe B å tegne motivene i gruppe A. De gjør det med 10-15 sekunders mellomrom. Etter hvert intervall melder underviser “Roter!” og artistene roterer ett skritt til venstre mens de gir papiret sitt til personen til høyre for dem. Dermed står hver kunstner foran et nytt motiv med motivets portrett i hendene. Når de roterer, må artistene beholde sine markører.
  4. Roter med 10-15 sekunders mellomrom helt til artistene i gruppe B har rotert hele veien rundt. På dette tidspunktet skal hvert portrett være ganske utviklet (og ganske rotete). Når kunstnerne kommer tilbake til det opprinnelige motivet, avsluttes rotasjonen, og de kan levere tilbake portrettet til denne personen.
  5. Bytt grupper og gjenta. Kunstnerne blir motivene og omvendt.

Fasilitatornotater:
Med et ujevnt antall deltakere kan en fasilitator tre inn som en “ekstra”, eller lage en gruppe på tre.

Lenke: https://toolbox.hyperisland.com/portrait-gallery


Why:
The Portrait Gallery is an energetic and fun icebreaker game that gets participants interacting by having the group collaboratively draw portraits of each member. The activity builds a sense of group because it results with each participant having a portrait drawn of him/herself by the other members of the group together. It also has a very colorful visual outcome: the set of portraits which can be posted in the space.

Timeframe: 30-60 min.
Group size: 2 - 40+
Facilitation level: Beginner
Comfort Zone: Safe
Materials: A4 paper or cardstock

How:

  1. Split the group into two equal halves, called group A and group B. Group A forms an inner circle facing outward; group B forms an outer circle facing inward. Each person in group A should be facing one person in group.
  2. Members of Group A, the inner circle, are the subjects of the portraits. Group B are the artists. Explain that group B will be the portrait artists for group A. Every member of group B should have paper and marker in hand and begin by writing the name of their subject at the top of the paper. There should be many different colors of markers and they should be as thick as possible.
  3. When the activity begins, the artists in group B begin drawing the subjects in Group A. They do so in 10-15 second intervals. After each interval, the leader calls “Rotate!” and the artists rotate one step to the left while handing their paper to the person to their right. Thus, each artist is standing in front of a new subject with that subject’s portrait in his/her hands. When they rotate, the artists must keep their markers.
  4. Rotate at 10-15 second intervals until the artists in Group B have rotated all the way around. By this point, each portrait should be quite developed (and quite messy). When the artists arrive back at their original subject, the rotation ends and they may hand back the portrait to that person.
  5. Switch the groups and repeat. The artists become the subjects and visa versa.

Facilitator notes:
With an uneven number of participants a facilitator could step in as an “extra”, or make a group of three.

Link: https://toolbox.hyperisland.com/portrait-gallery