Mulige løsninger på utfordringer kunstig intelligens gir for eksamen

I denne tråden deler vi ulike løsninger som er foreslått og gir eventuelle vurderinger.
Vi vil gjerne ha kommentarer med utdypinger, innvendinger og ikke minst erfaringer. Det er også til hjelp om dere benytter tommel opp eller ned.

«Snever-quiz» – Spørre om noe som AI ikke kan vite. Tid, sted, interne fakta.

Vurdering:
Hele oppgaven kan ikke løses ved hjelp av kunstig intelligens, og vil kreve selvstendig vurdering og skriving av studenten. En slik tilnærming gir også mulighet til å la studentene vise sine kunnskaper, ferdigheter og kompetanser i en relevant kontekst. En risiko er om dette legges inn bare som
en snubletråd, der kandidaten lett kan føye inn akkurat det som mangler. Da kan oppmerksomheten ledes over på fakta, fremfor kompetanse.

Muntlig komponent/ muntlig forsvar

Vurdering:
Vil i hvert fall sikre at studenten har satt seg inn i svaret hen har gitt. Men det er like fullt mulig å benytte et svar ChatGPT har utformet, sette seg inn i dette og lykkes med å forsvare det. Da har du i hvert fall lært. Skulle sensor gå ut over det som er besvart når man har «overhøring», kan det kanskje avsløre at man ikke har all kunnskapen, men avslører det at selve svaret som er gitt ikke er studentens?

Og det avslører i hvert fall ikke at det ikke er brukt andre kilder, som slekt og venner, nettkilder, da ville vi ha benyttet slik kontroll på alle hjemmeeksamener allerede?

1 Like

Knytte oppgaven til konkrete praksis-caser

Vurdering:
Dette er jo god læring – som knytter teori og praksis, og gjerne generell kompetanse (er det lov å si holdninger også?).

Gruppearbeid der man forklarer hvem som har gjort hva

Vurdering
Må da fordele ansvar, og det blir vanskelig om de i stor grad har brukt kunstig intelligens.

Gi oppgaven til kunstig intelligens og legge svaret inn i Ouriginal

Vurdering:
Det er en utfordring at svaret gjerne kan bygge på samme kilde som en student forventes å bruke. Og det er jo lov å sitere. Men ved likhet må vi gå inn og se om det er referert riktig, for eksempel. Og det er grense for hvor stor andel som kan være sitat. God bruk av plagiatkontroll vil være viktig uavhengig av om det er mistanke om bruk av kunstig intelligens.

Risikerer vi i tillegg å bryte opphavsrett og å overføre data til USA ved å bruke den på denne måten?

Ein annan variant av å forsvare arbeidet sitt kan jo vere at studentane vurderer og reflekterer over sin eigen tekst/oppgåve/løysing i ein video eller ei lydfil. Då kan dei gå gjennom tankeprosessen sin, korleis dei har strukturert og bygd opp teksten/oppgåva/løysinga, vala dei tok i bruk av kjelder osb.

1 Like

Be om refleksjon over prosessen
Ved å be studenten om å reflektere over valg som er gjort i tilnærming til oppgaven og utforming av svaret, får studentene tilleggsmulighet til å vise ferdigheter i blant annet arbeidsformer og kritisk tenking. De får også vise bortvalg av for eksempel kilder og teknikker, noe som viser eierskap til sluttproduktet. Refleksjonen kan være skriftlig, men anbefales ofte å være muntlig i lyd eller video.

Vurdering
Dette gir et visst merarbeid for studenten og for sensor, men kan fungere for de fleste utdanningsområder og andre produkt enn tekst. Også for musikk og bilder som leveranse vil denne tilnærmingen kunne ha merverdi. Noen vurderer at man bør gjøre det muntlig for å ikke kunne bruke skrivestøtte til denne komponenten, men det er jo mulig å lese et manus.

1 Like

VI har tenkt på om vi skal gi studentene i oppgave å lage svaret i chatGTP eller lignende og at de deretter skal reflektere over det de får i forhold til det pensum sier. Deretter reflektere over bruken knyttet til egen yrkesutøvelse når de jobber med teknologi i praksis.

Ja, det vil jo blant annet føre til at de får trening i å være kritiske til kilden, og at de får brukt pensum aktivt.

I et seminar vi hadde med spørsmål om kunstig intelligens og eksamen, kom det frem at vi bør unngå å legge til rette for “systematisk” bruk av ChatGPT av studenter, siden vi ikke har en databehandleravtale.
Kanskje kan dette omgås ved at undervisere henter ut svar fra ChatGPT som så formidles til studentene?