Medstudentevaluering / Peer Review

Hvorfor:
Øk studentenes læringsutbytte ved å la studentene bytte utkast til tekster, forslag eller laboratorierapporter, og deretter komme med kommentarer og spørsmål til hverandre. Sørg for å være tydelig på hva målene er (det hjelper å bruke rubrikker). For eksempel kan studentene identifisere overbevisende argumenter, ubesvarte spørsmål og hull i logikk.

Decorative image.

I denne aktiviteten er det viktig å strukturere hvordan studentene skal svare. Sørg for å gi dem veiledende spørsmål, nøkkelelementer å se etter i teksten basert på oppgaverubrikken, eller et skjema for å fylle ut om den andre studentens oppgave.

 • Lær studentene hvordan de kan gi konstruktive, støttende tilbakemeldinger før denne aktiviteten.
 • Denne aktiviteten kan også hjelpe i klasser der det kanskje ikke er mulig å gi alle studenter noen form for tilbakemelding på papirer på grunn av antall studenter i klassen.
 • Denne aktiviteten kan også bli en del av karakteren eller oppgaven. Når du sender inn den endelige versjonen av oppgaven, be hver student, i tillegg til det endelige utkastet, også sende inn tilbakemeldingene de ga/mottok, samt refleksjoner over revisjonene de har gjort i lys av kommentarene til medstudenter.

Hvordan:

 • I denne aktiviteten gir studentene sine medstudenter tilbakemelding på oppgavene eller labrapportene.
 • La hver student ta med seg et trykt eller elektronisk utkast av oppgaven til klassen.
 • La studentene bytte oppgaver med én til to andre studenter (avhengig av tilgjengelig tid).
 • Hver student leser deretter en annen students oppgave og gir dem en form for skriftlig tilbakemelding på sine nåværende utkast.
 • Etter å ha forberedt skriftlige kommentarer, samtaler studentene kort (~5 minutter) med partneren(e) om oppgaven deres for å gi muntlig tilbakemelding også.

Why:
Increase students learning outcomes by having students swap drafts of their essays, proposals, or lab reports, and then come up with comments and questions for each other. Make sure to be clear about what the goals are (using rubrics helps). For example, students could identify compelling arguments, unanswered questions, and holes in logic.

Decorative image.

In this activity, it is important to structure how the students are to respond. Be sure to give them guiding questions, key elements to look for in the essay based on the assignment rubric, or a form to fill in about the other student’s paper.

 • Teach students how to give constructive, supportive feedback before this activity.
 • This activity can also help in classes where providing all students with some type of feedback on papers may not be possible due to the number of students in the class.
 • This activity can also become part of the grade or assignment. When submitting the final version of their paper, have each student, in addition to their final draft, also submit the feedback they gave/received as well as reflections on the revisions they made in light of their peer’s comments.

How:

 • In this activity, students provide their peers with feedback on their papers or lab reports.
 • Have each student bring to class a printed or electronic draft of their assignment.
 • Have students swap papers with one to two other students (depending on time available).
 • Each student then reads another student’s paper and provides them with some form of written feedback on their current drafts.
 • After preparing written comments, students then chat briefly (~5 minutes) with their partner(s) about their paper in order to provide verbal feedback as well.