Kom hit hvis... / Come over here if…

#community #real-time #conversation-starters #on-campus

Hvorfor:
Å bli kjent med hverandre i klassen kan bidra til å starte samtaler mellom studenter utenfor klasserommet.

Hvordan:

  1. Lag eksempler som ikke er for personlige.
  2. Be alle begynne å gå rundt i rommet, og deretter, én etter én, dele noe som er sant for dem og invitere andre som samtykker til å bli med dem.
    For eksempel kan jeg rope ut: “Kom hit hvis drømmeferien din er fotturer i Patagonia”, og en selvvalgt gruppe mennesker vil skynde seg over for å stå i nærheten av meg.
  3. Så snart de kommer på plass, vil noen andre dele noe nytt, og gruppen kan skynde seg videre.
  4. Tanken er å få folk til å dele ting raskt slik at alle beveger seg rundt, men du vil ikke at tempoet skal være så hektisk at ingen kan bli hørt. Det er ment å være morsomt og energigivende, og lar også folk lære mer om hverandre.

Merk:
Denne fungerer best i et læringsrom med flatt gulv.


Why:
Getting to know more about each other in-class can help start conversations between students in out-of-class settings.

How:
1. Model examples that are not too personal.
2. Ask everyone to start walking around the room, and then, one-by-one, share something that is true for them and invite others who agree to join them.
For example, I might shout out, “Come over here if your dream vacation is hiking in Patagonia” and a self-selected group of people will rush over to stand near me.
3. As soon as they get into place, someone else will share out something new, and the group might rush away.
4. The idea is to get people sharing things out quickly so that everyone is moving around, but you don’t want the pace to be so frantic that no one can be heard. It’s meant to be fun and energizing, and also allows people to learn more about each other.

Note:
This activity works best in a learning space with a flat floor.