Innsjekk / Check-in

image

Tid: 5-10 minutter

Hvorfor:
Innsjekking hjelper folk inn i en sinnstilstand og minner hver enkelt om deres engasjement og sikrer at folk virkelig er tilstede. Verbal deling, spesielt en kort historie, skaper det mellommenneskelige nettet. Innsjekking starter vanligvis med en frivillig, og fortsetter rundt sirkelen. Hvis en person ikke er klar til å snakke, går turen forbi, og en ny mulighet tilbys etter at andre har snakket. En online innsjekking kan gjøres ved å bruke chatten eller et studentresponssystem (SRS), for eksempel Mentimeter.

Hvordan:
Å lage innsjekkingsspørsmålet er viktig. Du vil tenke på:
• Hvor lang tid har du til innsjekking?
• Tenk på hvor STORT spørsmålet ditt er – inviterer det til en lengre, hjertefølt historie fra hver person, eller bare en setning eller to?
• Hvordan kan innsjekkingen koble sammen og støtte resten av agendaen og det overordnede formålet med samlingen?
• Hva slags tone vil du skape gjennom innsjekkingen? Leken? Seriøs? Samlende? Skal man lære noe nytt om hverandre?
• Er dette en gruppe som er godt kjent med innsjekkinger? Kanskje det er på tide å variere!
• Et innsjekkingsspørsmål som «Fortell oss historien om hvordan du opprinnelig ble interessert i…». vil åpne historien og vil sannsynligvis være en lengre innsjekking. Et innsjekkingsspørsmål som “Si noen ord om hvordan du har det i dag” kan være en kortere innsjekking.

Eksempler på innsjekkingsspørsmål:
• Hva er en ny og interessant ting du har tenkt på i det siste?
• Hva slags dag har du hatt så langt i dag?
• Hva er din personlige værstatus (skyet, tåkete, solfylte pauser osv.)?
• Hva legger du merke til i miljøet ditt som er relatert til dette prosjektet?
• Hva er én ting du håper å få til på dagens møte?
• Hva er en interesse for deg som andre i denne gruppen kanskje ikke vet om?
• Del en intensjon på ett eller to ord du har for dagens økt.
• Hva er noe du kom over nylig som inspirerte deg?
• Hvem var den siste artisten du søkte etter på musikkstrømmetjenesten du valgte?
• Hva er dine foreldres beste egenskaper?
• Sett disse morgenrutinene i orden: frokost, kaffe/te, åpne opp den bærbare datamaskinen.
• Hva var noe som alltid skremte deg som barn?


Time: 5-10 minutes

Why:
Check-in helps people into a frame of mind and reminds every one of their commitment and ensures that people are truly present. Verbal sharing, especially a brief story, weaves the interpersonal net. Check-in usually starts with a volunteer, and proceeds around the circle. If an individual is not ready to speak, the turn is passed, and another opportunity is offered after others have spoken. An online check-in can be done by using the chat or a student-response-system (SRS), such as Mentimeter.

How:
Crafting the check-in question is important. You want to think about:
• How much time do you have for the check-in?
• Think about how BIG your question is – does it invite a longer, heart-felt story from each person, or only a sentence or two?
• How can the check-in connect and support the rest of the agenda and the overall purpose of the gathering?
• What kind of tone do you want to create through the check-in? Playful? Serious? Connecting? Learning something new about each other?
• Is this a group that is very familiar with check-ins? Maybe it is time to mix things up!
• A check-in question such as “Tell us the story of how you originally got interested in….” will open the story space and would likely be a longer check-in. A check-in question like “Say a few words on how you are feeling today” could be a shorter check-in.

Examples of check-in questions:
• What’s one new and interesting thing you’ve been thinking about lately?
• What kind of a day have you had so far today?
• What is your personal weather status (cloudy, foggy, sunny breaks etc)?
• What are you noticing in your environment that relates to this project?
• What’s one thing you hope to get accomplished at today’s meeting?
• What is one interest of yours that others in this group might not know about?
• Share a one or two-word intention you hold for today’s session.
• What is something you came across recently that inspired you?
• Who was the last artist you searched for on your music streaming service of choice?
• What are your parents’ best qualities?
• Put these morning routine items in order: breakfast, coffee/tea, open up your laptop.
• What was something that always frightened you as a child?