Infografikk / Infographic

Hva:
Infografikk er visuelle representasjoner av informasjon, data eller kunnskap beregnet på å presentere informasjon raskt og tydelig. De kan forbedre kognisjon ved å bruke grafikk for å forbedre det menneskelige visuelle systemets evne til å se mønstre og trender.


Kilde: https://www.henleyresearch.com/growing-importance-of-infographics/

Hvorfor:
Når studentene lærer om prosesser eller prosedyrer; håndtere statistikk, tall og datoer; lære om komplekse ideer med interaksjoner på ulike nivåer; eller noe lignende, kan du be studentene lage en infografikk for å forklare, beskrive og visualisere denne informasjonen.

Hvordan:
Produksjonen av infografikken kan arbeides med av studentene utenom planlagte økter og bør deles med hele klassen. Infografikken kan også brukes som utgangspunkt for videre analyser og/eller diskusjoner.

→ Dette kan også være en #individuell læringsaktivitet

Lenke:


What:
Infographics are visual representations of information, data or knowledge intended to present information quickly and clearly. They can improve cognition by utilizing graphics to enhance the human visual system’s ability to see patterns and trends.


Source: https://www.henleyresearch.com/growing-importance-of-infographics/

Why:
When students are learning about processes or procedures; dealing with statistics, numbers, and dates; learning about complex ideas with interactions on different levels; or something similar, you can ask students to produce an infographic to explain, describe, and visualize this information.

How:
The production of the infographic can be worked on by students outside of scheduled sessions and should be shared with the whole class. The infographics could also be used as a starting point for further analyses and/or discussions.

→ This can also be an #individual learning activity

Links: