Dele frykter / Sharing Trepidations

Illustration og notebooks, pens and pencils

Hvorfor:
Avstemning/meningsmåling lar studentene stille anonyme spørsmål, eller dele ideer eller tanker om et tema. Denne aktiviteten er en god måte å aktivisere studenter i større klasser. Å la studentene bidra anonymt, gir studentene muligheten til å si sin mening eller ideer lettere enn å rekke opp hånda og si fra i plenum.

Hvordan:

  • Denne aktiviteten kan gjøres i små grupper, online eller anonymt via læringsstøttesystemet eller et avstemningsverktøy (f.eks. Mentimeter).
  • Følg opp studentenes innspill med en diskusjon om deres viktigste bekymringer eller frykt.

Why:
Polling lets students ask anonym questions or share ideas or thought on a subject. This activity is a good way to activate students in larger classes. Letting students contribute anonymously, gives students the possibility to voice their opinion or ideas more easily than raising their hands and speaking up in plenary.

How:

  • This activity can be done in small groups, online, or anonymously via the learning management system or a polling tool (e.g. Mentimeter).
  • Follow up on students’ input with a discussion of students’ most significant concerns or fears.