Casestudier / Case Studies

Hvorfor:
Dette er en flott aktivitet for studenter å jobbe med praktiske anvendelser av mer teoretisk eller abstrakt kursmateriale. For eksempel kan studentene komme opp med fordeler og ulemper for to mulige alternativer eller løsninger på en sak, ved å bruke to forskjellige perspektiver presentert i klassen for å forsøke å løse et problem.

image
CC BY 2.0 Jernej Furman

How:

  • Gi studentene en virkelig sak som de kan studere (f.eks. en nyhetsartikkel, redegjørelse for en beslutning eller prosedyre, video osv.). Alternativt kan studentene finne sin egen sak å undersøke.

  • Individuelt, eller i små grupper (2-4 studenter), la studentene analysere saken ved hjelp av retningslinjer og et rammeverk gitt av deg (instruktøren).

  • La studentene presentere analysen sin for klassen, eller kreve at grupper leverer inn skriftlige svar. Ved presentasjoner i klassen, prøv å legge til rette for diskusjon slik at studentene kobler saken til pensum og faglig innhold.

  • Etter at studentanalyse er gjennomført, sørg for at gruppen konkret har diskutert hvordan casestudien illustrerer anvendelse av teoretiske eller bakgrunnsbegreper fra kursmateriale.

→ Dette kan også være en #individuell læringsaktivitet


Why:
This is a great activity for students to work on the practical applications of more theoretical or abstract course material. For example, students can come up with pros and cons for two possible options or solutions to a case, utilizing two different perspectives presented in the class to attempt to solve an issue.

image
CC BY 2.0 Jernej Furman

How:

  • Provide the students with a real-world case for the students to study (e.g. a news article, account of a decision or procedure, video, etc.). Alternatively, have students find their own case to examine.

  • Individually, or in small groups (2-4 students), have students analyze the case using guidelines and a framework provided by you (the instructor).

  • Have students present their analysis to the class, or require groups to turn in written answers. If presenting in class, try to facilitate discussion such that students connect the case with material in class.

  • After student analysis has been completed, ensure that the group has concretely discussed how the case study illustrates application of theoretical or background concepts from course material.

→ This can also be an #individual activity